Home Our Cats Available Shows About Cats About Us Links Diverse Contact

FOKKERSCODE ALV maart 2004 vanFelikat

Het fokken van raskatten dient gericht te zijn op de instandhouding van het ras, waarbij de gezondheid van de kat en de   rasstandaard uitgangspunt zijn.   

Fokkers behoren zich tot het   uiterste in te spannen om het fokken met katten met duidelijke   tekortkomingen op het gebied van de vererving en de gezondheid tegen te gaan.

Dekkatereigenaren behoren poezen   die ter dekking   worden aangeboden, kritisch te beoordelen en zo nodig te weigeren, ter voorkoming van gebreken in het nageslacht.


• Alvorens een poes naar een kater gebracht wordt, behoort aandacht te worden geschonken aan de gezondheid, het karakter en het  type (rasstandaard) van beide dieren.


• Katten waarvan in redelijkheid te verwachten valt dat zij ernstige gebreken zullen vererven, dienen van het fokken te worden   uitgesloten. Voor de reeds geboren    nakomelingen kan bij   het stamboek een fokverbod worden aangevraagd op medische gronden,   met een verklaring van de eigen dierenarts.


• Het wordt ernstig ontraden met nerveuze of agressieve dieren te fokken.


• Een poes dient niet te worden gedekt, indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat, gelet op de conditie en/of leeftijd van de poes, de dracht, de bevalling of de    zoogperiode het welzijn   van de poes ernstig zal benadelen.


• Een fokker moet zich serieus afvragen of een uiterlijk gezonde poes die twee achtereenvolgende keren ernstige problemen heeft gehad tijdens de dracht, de bevalling of    de   zoogperiode, geschikt is om mee verder te fokken.


• Dezelfde overweging dient te worden gemaakt indien in twee achtereenvolgende nesten van een poes de gezondheid en/of het karakter van één of meer kittens    problemen hebben  opgeleverd.


• De kater dient te beschikken over een geldige leukemietest  (niet ouder dan 1 jaar), een geldige FIV-test en een verklaring van de dierenarts dat beide testikels zijn    volgroeid en   ingedaald. De RMC adviseert dringend ook de fokpoes op leukemie en FIV te testen.


• De vaccinatie van de poes tegen katten- en niesziekte moet geldig zijn voor minimaal de gehele zwangerschapsperiode plus de periode dat het nest nog bij de moeder    is, dus minimaal 24 weken .


• De fokker behoort na te gaan of de aspirant-koper het kitten in redelijkheid een goed tehuis kan bieden.


• De fokker behoort de koper informatie te verschaffen over de karaktereigenschappen en de verzorging van het kitten, inclusief de voeding


• De fokker dient de koper uitleg te geven over de rasstandaard en de koper ervan in kennis te stellen als het kitten afwijkingen van de rasstandaard vertoont, lichamelijke    gebreken heeft   of een redelijke kans heeft die te krijgen.


• De fokker behoort het kitten pas dan aan de nieuwe eigenaar mee te geven als het:


• tenminste 13 weken oud is;


• tenminste 1000 gram weegt;


• voorzien is van een volledige enting tegen kattenziekte en niesziekte, waarvan het bewijs aan de nieuwe eigenaar overhandigd dient te worden, en naar beste weten van    de fokker   volkomen gezond is en in uitstekende conditie verkeert.

• Het verdient aanbeveling de gezondheidsverklaring van de eigen dierenarts bij de laatste enting (nogmaals) te laten    invullen in het   vaccinatieboekje of dierenpaspoort (zodra dit laatste als vervanging van het vaccinatieboekje verplicht    is).


• Na de laatste volledige enting dient het kitten nog 7 dagen bij de fokker te blijven, in verband met een eventuele ent    reactie.


• De fokker behoort de kopers van zijn katten nadrukkelijk duidelijk te maken dat het gewenst is contact met de fokker op    te nemen, als de kat problemen krijgt. Indien de fokker zelf geen afdoend antwoord op de problemen heeft, dient hij in    ieder geval de koper te verwijzen naar instanties die hulp of advies kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld de Werkgroep    Fok &   Advies van de  RMC. Op deze  wijze tracht de fokker zo goed mogelijk te voorkomen dat de eigen fokdieren    verkeerd of slecht behandeld,  doorverkocht, willekeurig  herplaatst of, in het ergste geval, vernietigd worden.


• De koper dient zo snel mogelijk, bij voorkeur bij de overdracht, in het bezit gesteld te worden van de originele stamboom    of het  afstammingsbewijs.

• Een kitten waarvoor geen stamboom wordt afgegeven, of waarvoor een fokverbod geldt, mag niet worden verkocht    zonder dat de   koper over de beweegredenen is geïnformeerd.

De kittenbemiddeling bemiddelt niet voor kittens zonder stamboon. Indien   voor een   kitten een fokverbod geldt, dient ook de   kittenbemiddeling hierover te worden ingelicht.


Europees paspoort
Share on Facebook Share via e-mail Print
Back Up

Copyright © Cattery Rijana

Next Privious   Home Down Top